Rexit mentoroi apua tarjolla

Apua kokemusasiantuntijoilta

Meiltä voi tilata räätälöityä koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämiseen. Se voi olla myös temaattista valmennusta, joka on mahdollista kohdistaa sopimuksen mukaan yhteen henkilöön, ryhmään tai koko yhteisöön.

Esimerkki räätälöidystä koulutuksesta on ryhmämentorointi.

Esimerkki temaattisesta valmennuksesta on Suuri postitie Lokalahdelta Kumlingeen lukuvuonna 2021-2022. Uudenkaupungin Lokalahden koulun henkilöstön matkaa Ahvenanmaan Kumlingeen voi seurata lukuvuoden 2021-2022 kuluessa tämän sivuston BLOGI-palstalla ja Uudenkaupungin Hehkuva koulu -BLOGIssa: Hehkuva koulu -BLOGI

Meillä on kokemusta erityisesti seuraavista koulun kehittämisen osa-alueista:

 

1. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen

Koulun toimintakulttuuri muodostuu kolmesta tasosta (Nousiainen, Piekkari 2007): 1) ulkoisista tunnusmerkeistä, 2) ääneen lausutuista arvoista, tavoitteista ja toimintatavoista sekä 3) ääneen sanomattomista normeista, arvoista ja myyteistä. Viimeksi mainitun tason korostuessa mm. historia ja erilaiset oletukset ohjaavat toimintaa, mikä on ongelmallista koulun kehittämisen kannalta.

Koulun toimintakulttuuri muodostuu jaettujen arvojen sekä yhteisöllisten rakenteiden, toiminnan ja käytäntöjen pohjalta. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä. Vastuu toimintakulttuurin kehittämisestä on kaikilla kouluyhteisön jäsenillä. 

Johtamisella on keskeinen merkitys yhteisöllisen toimintakulttuurin sekä työyhteisön vahvan ammatillisuuden rakentamisessa ja kehittämisessä.

 

2. Opetussuunnitelma osaksi koulun arkea

Opetussuunnitelmat ovat uudistuneet, mutta kuntien ja koulujen välillä on suuria eroja siinä, miten opetussuunnitelmien edellyttämä muutos näkyy koulun arjessa. Oppilaan tuen käytäntöjen kehittäminen ja erityisopettajan rooli tässä kokonaisuudessa on keskeinen kehittämiskohde.

 

3. Työhyvinvoinnin edistäminen

Laadukkaalla työhyvinvointijohtamisella on keskeinen merkitys. Johtamisen tärkein tehtävä on onnistumisen organisointi työyhteisössä. Toimiva tiedottaminen ja vuorovaikutus on korvaamatonta. Henkilöstön osallistuminen yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin tukevat osallisuuden tunnetta ja työmotivaatiota. Järjestämme myös yhteistyöverkostoamme hyödyntäen toiminnallisia TYKY-tapahtumia ja koulutustapahtumia.

 

4. Esiopetuksesta yhtenäiseen perusopetukseen

Ala- ja yläkoulun yhdistäminen yhdeksi koko perusopetuksen - mahdollisesti myös esiopetuksen - kattavaksi kokonaisuudeksi on mielenkiintoinen, mutta haastava prosessi, josta meillä on omakohtaista kokemusta.

 

5. Tukea kansainvälistymiseen

EU:n opetus-, kasvatus ja nuorisoalan ohjelmat, kumppanuushankkeet kehittyviin maihin ja kotikansainvälisyyden hyödyntäminen; Olemme valmiit jakamaan kokemuksemme ja kaiken oppimamme koulujen kansainvälistymistoimissa.

 

6. Erikoisluokkatoiminnan perustaminen ja kehittäminen

Olemme olleet rehtoreina kehittämässä liikuntapainotteista perusopetusta yhteistyössä Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa. Kehittämistyö jatkui osallistumalla Suomen Olympiakomitean yläkouluille kohdistamaan urheiluluokkakokeiluun.

Back to top